Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi là
Ich bin
Ist
Und
Bởi vì
Weil
Nhưng
Aber
Hoặc
Oder
Trong
In
Không có
Ohne
Tại
Am