Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Số đếm
Zahlen
1
Eins
2
Zwei
3
Drei
4
Vier
5
Fünf
6
Sechs
7
Sieben
8
Acht
9
Neun
10
Zehn