Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Internet
Internet (das)
Liên kết
Link (der)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Internetdienstanbieter (der)
Mạng
Netzwerk (das)
Trang mạng
Webseite (die)
Địa chỉ website
Webadresse (URL) (die)
Website bảo mật
Sichere Website
Trình duyệt
Browser (der)
Công cụ tìm kiếm
Suchmaschine (die)
Máy chủ bảo mật
Sicherer Server (der)