Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Zeilenumbruch (der)
Không gian ảo
Cyberspace (der)
Địa chỉ email
E-Mail-Adresse (die)
Sổ địa chỉ
Adressbuch (das)
Người nhận
Empfänger (der)
Thư rác
Spam (die)
Trả lời tất cả
Allen antworten
Tệp đính kèm
Angehängte Dateien
Đính kèm
Anhängen
Đầu đề tin nhắn
Nachrichtenüberschriften (die)
Tiêu đề
Betreff (der)