Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Nói chậm
Tôi không hiểu
Bạn có hiểu không?
Chắc chắn
Vui lòng nhắc lại
Một lần nữa
Từng từ một
Chậm rãi
Bạn nói như thế nào?
Nó có nghĩa là gì?
Bạn đã nói gì?
Bạn có câu hỏi không?