Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Quelle heure est-il?
Vào mấy giờ?
À quelle heure?
1 giờ
Il est une heure
9 giờ 45 phút
Il est neuf heures quarante-cinq
Lúc 9 giờ
À neuf heures
Buổi trưa
Midi
Lúc 4 giờ
À quatre heures
Nửa đêm
Minuit
Buổi sáng
Matin (le)
Buổi chiều
Après-midi (le)
Buổi tối
Soir (le)
Ban đêm
Nuit (la)