Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ngay phía trước
Logo em frente
Ở phía sau
No fundo
Tới phía trước
Na frente
Bên trong
Dentro
Bên ngoài
Fora
Ở đây
Aqui
Ở đằng kia
Dọc theo bức tường
Ao longo do muro
Gần
Perto
Quanh góc
Virando a esquina
Xa
Longe
Tại bàn
Na mesa
Trong hàng
Na linha
Dưới lầu
Andar de baixo
Trên lầu
Andar de cima
Dưới sảnh
Seguindo pelo corredor