Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Que horas são?
Vào mấy giờ?
Que horas?
1 giờ
É uma hora
9 giờ 45 phút
São quinze para as dez
Lúc 9 giờ
Às nove horas
Buổi trưa
Meio-dia
Lúc 4 giờ
Às quatro horas
Nửa đêm
Meia-noite
Buổi sáng
Manhã (a)
Buổi chiều
Tarde (a)
Buổi tối
Noite (a)
Ban đêm
Noite (a)