Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ngày nào?
Tháng mấy?
Khi nào?
Buổi hẹn của bạn là vào lúc nào?
Sau đó
Đánh thức tôi dậy lúc 8 giờ
Chúng ta có thể nói về nó vào ngày mai không?
Luôn luôn
Trước khi
Sớm
Sau
Nhiều lần
Không bao giờ
Bây giờ
Một khi
Đôi khi
Chẳng bao lâu