Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Xin nói chậm lại
Speak slowly
Tôi không hiểu
I don't understand
Bạn có hiểu không?
Do you understand?
Chắc chắn
Sure
Vui lòng nhắc lại
Repeat, please
Một lần nữa
Again
Từng từ một
Word by word
Chậm rãi
Slowly
Bạn nói như thế nào?
How do you say?
Nó có nghĩa là gì?
What does it mean?
Bạn nói cái gì?
What did you say?
Bạn có câu hỏi phải không?
Do you have a question?