Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Anh có giấy phép làm việc không?
Do you have a working permit?
Tôi có giấy phép làm việc
I have a working permit
Tôi không có giấy phép làm việc
I do not have a working permit
Khi nào anh có thể bắt đầu?
When can you start?
Tôi trả 10 dollar một giờ
I pay ten dollars an hour
Tôi trả 10 euro một giờ
I pay ten Euros an hour
Tôi trả 10 real một giờ
I pay ten reals an hour
Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần
I will pay you per week
Theo tháng
Per month
Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng
Be here at 8:00 AM
Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30
Work ends at 4:30
Anh được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật
You have Saturdays and Sundays off
Anh sẽ mặc đồng phục
You will wear a uniform
Anh làm việc đó như thế này
You do it like this