Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha
Loading ....

Vocabulario

Voy a ir de compras
watashi ha kaimono ni iki masu 私は買い物に行きます
¿Dónde está la zona comercial?
shuyou na shoppingu eria ha doko desu ka 主要なショッピングエリアはどこですか?
Yo quiero ir al centro comercial
watashi ha shoppingu sentaー ni iki tai desu 私はショッピングセンターに行きたいです
¿Puede usted ayudarme?
onegai deki masu ka お願いできますか?
Sólo estoy mirando
chotto mi te iru dake desu ちょっと見ているだけです
¿Podría mostrarme unas camisas?
shatsu wo ikutsu ka mise te i ta dake masu ka シャツをいくつか見せていただけますか?
¿Dónde están los vestidores?
tameshi shi chaku shitsu ha doko desu ka 試着室はどこですか?
¿Puedo probármelo?
tameshi chaku suru koto ha deki masu ka 試着することはできますか?
El color no me sienta bien
kono iro ha watashi ni ha ai mase n この色は私には合いません
¿Usted lo tiene en otro color?
betsu no iro ha ari masu ka 別の色はありますか?
Me gusta
ii desu ne いいですね
No me gusta
amari suki de ha ari mase n あまり好きではありません