Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha
Loading ....

Vocabulario

Yo estoy buscando collares
nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
¿Hay rebajas?
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
Voy a pagar al contado
genkin de harai masu 現金で払います
¿Me lo pueden guardar?
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
¿Toman tarjetas de crédito?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Me gustaría cambiar esto
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
¿Puedo devolverlo?
henpin deki masu ka 返品できますか?
Abierto
kaiten 開店
Cerrado
heiten 閉店
Cerrado al mediodía
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
Recibo (el)
ryoushuu sho 領収書
Defectuoso
koshou shi te iru 故障している
Roto
koware te iru 壊れている
Salida (la)
ideguchi 出口
Entrada (la)
irikuchi 入口
Vendedor (el)
hanbai sutaffu 販売スタッフ
¿A qué hora cierra la tienda?
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?