درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
بله، یک کمی
بله
خیر
از ملاقات شما خوشبختم
خوشحالم تو رو می ببینم
آقای
خانم
خانم