درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نامادری
Мачеха
ناپدری
Отчим
ناخواهری
Сводная сестра
نابرادری
Сводный брат
پدر شوهر/پدرزن
Свекор
مادر شوهر/مادر زن
Свекровь
برادر شوهر/برادر زن
Шурин
خواهر شوهر/خواهر زن
Свояченица
او چه کسی است؟
Кто она?
آیا این مادر شما است ؟
Это твоя мать?
پدر شما چه کسی است؟
Кто твой отец?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Вы родственники?
چند ساله هستید؟
Сколько тебе лет?
خواهر شما چند ساله است؟
Сколько лет твоей сестре?