درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
گراز ماهی
نهنگ
خرچنگ
گراز دریایی
شیر دریایی
ستاره دریایی
ماهی
کوسه ماهی
پیرانا
توتیا