درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آرام صحبت کنید
من درک نمی کنم
آیا شما درک می کنید؟
حتماً
تکرار، لطفا
دوباره
کلمه به کلمه
به آرامی
شما چطور می گویید؟
به چه معنی است؟
شما چه گفتید؟
آیا شما سوال دارید؟