درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

کجا می روید؟
چند تا کیف دارید؟
کدام ترمینال را می خواهید؟
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
کمربند ایمنی خود را ببندید
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
چه زمانی فرود می آییم ؟