درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نگاه کنيد
Mire
گوش کنید
Escuche
مراقب باشید
Cuidado
آتش
Fuego
از اینجا بیرون بروید
Fuera de aquí
کمک
Ayuda
به من کمک کنید
Socorro
عجله
Desee prisa
ایست
Alto
پلیس
Policía
این یک اورژانس است
Es una emergencia