درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Supermercado (el)
فروشگاه مواد غذایی باز است
El supermercado está abierto
بسته
Cerrado
سبد خرید
Carrito
سبد
Cesta
آیا برنج دارید؟
¿Ustedes tienen arroz?
خرید
Comprar
پرداخت
Pagar
در کدام راهرو است؟
¿En qué pasillo?
قصابی
Carnicería (la)
نانوایی
Panadería (la)
آب کجا است؟
¿En dónde está el agua?