درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
من می خواهم ورق بازی کنم
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
من لازم نیست به رستوران بروم
من بادبادک بازی را دوست دارم
من کوه نوردی را دوست ندارم
من دوچرخه سواری را دوست دارم
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
من رقصیدن را دوست دارم
من بازی کردن را دوست دارم
من باید به خانه برگردم
من باید بخوابم
من دوست دارم شعر بسُرایم