درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مستقیم
Straight ahead
پشت سر
In the back
در مقابل
To the front
در داخل
Inside
خارج از
Outside
اینجا
Here
آنجا
There
در امتداد دیوار
Along the wall
نزدیک
Near
در اطراف گوشه
Around the corner
دور
Far
بر میز
At the desk
در خط
In the line
طبقه پایین
Downstairs
طبقه بالا
Upstairs
پایین سالن
Down the hall