درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

کجا می روید؟
Where are you headed?
من به تعطیلات می روم
I am going on vacation
چند تا کیف دارید؟
How many bags do you have?
من به یک سفر کاری می روم
I am going on a business trip
کدام ترمینال را می خواهید؟
What terminal do you need?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
I would like an aisle seat
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
I would like a window seat
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Why has the plane been delayed?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Fasten your seatbelt
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
May I have a blanket?
من به دنبال ترمینال آ می گردم
I am looking for terminal A
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Terminal B is for international flights
چه زمانی فرود می آییم ؟
What time are we going to land?