درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Can I buy you a drink?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Is there an admission charge?
آبجو، لطفا
A beer, please
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
I would like a glass of red wine
چه نوع از آبجو؟
What type of beer?
شراب سفید
White wine
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
I need a drink
آیا می خواهید برقصید؟
Would you like to dance?
بله، میخواهم برقصم
Yes, I want to dance
من نمی خواهم برقصم
I don’t want to dance
من نگران هستم
I am worried
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
I can’t find my dad
من گم شده ام
I am lost
لطفا برای من صبرکنید
Please wait for me
من به پلیس نیاز دارم
I need the police
کمک!
Help!