درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پررنگ (متن)
cū tĭ de 粗体的
قالب
mú băn 模板
تنظیمات
yōu xiān quán 优先权
انتقال فایل
wén jiàn chuán shū 文件传输
ورود
dēng lù 登陆
کلمه کلیدی
guān jiàn zì 关键字
نام کاربر
yòng hù míng 用户名
رمز عبور
mì mā 密码
امضای دیجیتال
shù zì qiān míng 数字签名
در دسترس همگان
gōng gòng yù 公共域
پهنای باند
dài kuān 带宽
پرچم
guăng gào 广告
شمایل
tú biāo 图标
پرسش و پاسخ
cháng jiàn wèn dá 常见问答