به زبان آلبانیایی چی میشه؟ من; تو; شما; او; او; ما; آنها;

ضمایر شخصی :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید