به زبان ارمنی چی میشه؟ منظومه شمسی; خورشید; عطارد; ونوس; زمین; مریخ; مشتری; زحل; اورانوس; نپتون; پلوتو;

منظومه شمسی :: لغات زبان ارمنی

به خودتان زبان ارمنی بیاموزید