به زبان کرواسیایی چی میشه؟ فروشگاه مواد غذایی; بازار; جواهر فروش; نانوایی; کتابفروشی; داروخانه; رستوران; سینما; بار; بانک; بیمارستان; کلیسا; معبد; مرکز تجاری; فروشگاه; قصابی;

فروشگاه های داخل شهر :: لغات زبان کرواتی

به خودتان زبان کرواتی بیاموزید