به زبان هلندی چی میشه؟ اینجا; آنجا; چپ; راست; شمال; غرب; جنوب; شرق; به سمت راست; به سمت چپ; مستقیم; در کدام جهت؟;

مسیرها :: لغات زبان هلندی

به خودتان زبان هلندی بیاموزید