به زبان گرجی چی میشه؟ باز; بسته; برای ناهار تعطیل است; فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟; من به خرید می روم; منطقه اصلی خرید کجاست؟; می خواهم به مرکز خرید بروم; می توانید به من کمک کنید؟; فقط نگاه می کنم; من آن را دوست دارم; من آن را دوست ندارم; من آن را می خرم; آیا دارید؟;

خرید :: لغات زبان گرجی

به خودتان زبان گرجی بیاموزید