به زبان گرجی چی میشه؟ چگونه این آماده شده است؟; پخته شده; گریل شده; کباب شده; سرخ شده; تفت داده شده; برشته شده; بخار پز شده; خرد شده; گوشت نپخته است; آن را آبدار می خواهم; آن را نیم پز می خواهم; خوب پخته شود; کم نمک است; آیا ماهی تازه است؟;

آماده کردن غذا :: لغات زبان گرجی

به خودتان زبان گرجی بیاموزید