به زبان مجاری چی میشه؟ میان تنه; شانه; قفسه سینه; کمر; دور کمر; بازو; آرنج; ساعد; مچ; دست; انگشت; شست; ناخن; سرین; باسن; پا; ران; زانو; مچ پا; عضله ساق پا; پا; پاشنه; انگشتان پا;

آناتومی :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید