به زبان مجاری چی میشه؟ مال من; مال شما; مال او; مال ما; آنها; این; که; اینها; آنها;

ضمایر مالکیت :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید