به زبان ایسلندی چی میشه؟ 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000;

شماره ی 1000 تا 10000 :: لغات زبان ایسلندی

به خودتان زبان ایسلندی بیاموزید