به زبان ایسلندی چی میشه؟ تخته سیاه; میز مطالعه; کارنامه; سطح کلاس; کلاس; دانش آموز; پرچم; نور; من نیاز به یک خودکار دارم; من باید یک نقشه پیدا کنم; آیا این میز او است؟; قیچی کجا است؟;

کلاس :: لغات زبان ایسلندی

به خودتان زبان ایسلندی بیاموزید