به زبان اندونزیایی چی میشه؟ مداد; مداد تراش; خودکار; قیچی; کتاب; کاغذ; دفتر; پوشه; خط کش; چسب; پاک کن; جعبه ناهار;

لوازم مدرسه :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید