به زبان ایتالیایی چی میشه؟ من می خواهم حمام آفتاب بگیرم; من می خواهم اسکی روی آب بروم; من می خواهم به پارک بروم; من می خواهم به دریاچه بروم; من می خواهم اسکی کنم; من می خواهم به سفر بروم; من می خواهم به قایقرانی بروم; من می خواهم ورق بازی کنم; من نمی خواهم به کمپینگ بروم; من نمی خواهم به قایقرانی بروم; من نمی خواهم به ماهیگیری بروم; من نمی خواهم به شنا بروم; من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم;

چیزهایی که من می خواهم و نمی خواهم :: لغات زبان ایتالیایی

به خودتان زبان ایتالیایی بیاموزید