به زبان ژاپنی چی میشه؟ پای من درد می کند; من افتادم; من تصادف کردم; شما باید گچ بگیرید; آیا عصا دارید؟; پیچ خوردن; استخوان شما شکسته است; فکر می کنم آن را شکستم; دراز بکش; من باید دراز بکشم; به این کبودی نگاه کنید; کجا درد می کند؟; محل بریدگی عفونت کرده است;

دکتر: صدمه دیدم :: لغات زبان ژاپنی

به خودتان زبان ژاپنی بیاموزید