به زبان کره ای چی میشه؟ 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000;

شماره ی 100 تا 1000 :: لغات زبان کره ای

به خودتان زبان کره ای بیاموزید