به زبان کره ای چی میشه؟ پدر بزرگ و مادربزرگ; پدربزرگ; مادربزرگ; نوه پسری; نوه دختری; نوه ها; نوه; عمه; عمو; دختر عمو; پسر عمو; پسر برادر; دختر برادر; پدر زن; مادر زن; برادر زن; خواهر زن; فامیل;

اعضای فامیل :: لغات زبان کره ای

به خودتان زبان کره ای بیاموزید