به زبان لاتویایی چی میشه؟ متأهل هستید؟; چه مدت است ازدواج کرده اید؟; بچه دارید؟; این خانم، مادرتون هستن؟; پدر شما کیست؟; دوست دختر داری؟; دوست پسر داری؟; آیا شما با هم نسبت دارید؟; چند ساله هستید؟; خواهر شما چند ساله است؟;

روابط فامیلی :: لغات زبان لتونی

به خودتان زبان لتونی بیاموزید