به زبان مقدونیه ای چی میشه؟ آیا می توانم با مدیر صحبت می کنند؟; خوشمزه بود; آیا آنها شیرین هستند؟; غذا سرد است; آیا تند است؟; این سرد است; این سوخته است; این کثیف است; ترش; من فلفل را نمی خواهم; من لوبیا دوست ندارم; من کرفس دوست دارم; من سیر دوست ندارم;

غذا چطور است؟ :: لغات زبان مقدونی

به خودتان زبان مقدونی بیاموزید