به زبان مالایی چی میشه؟ گیتار; طبل; شیپور; ویولن; فلوت; شیپور بزرگ; سازدهنی; پیانو; طبل بزرگ; ابزار; چنگ; آلت;

ابزارآلات موسیقی :: لغات زبان مالایی

به خودتان زبان مالایی بیاموزید