به زبان نروژی چی میشه؟ من عکاسی دوست دارم; من گیتار زدن دوست دارم; من مطالعه دوست دارم; من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم; من جمع آوری تمبر را دوست دارم; من طراحی دوست دارم; من دوست دارم تخته نرد بازی کنم; من بادبادک بازی را دوست دارم; من دوچرخه سواری را دوست دارم; من رقصیدن را دوست دارم; من بازی کردن را دوست دارم; من دوست دارم شعر بسُرایم; من اسب ها را دوست دارم; من قلاب بافی دوست ندارم; من نقاشی دوست ندارم; من ساختن ماکت هواپیما دوست ندارم; من دوست ندارم آواز بخوانم; من دوست ندارم شطرنج بازی کنم; من کوه نوردی را دوست ندارم; من حشرات را دوست ندارم;

چیزهایی که من دوست دارم و دوست ندارم :: لغات زبان نروژی

به خودتان زبان نروژی بیاموزید