به زبان لهستانی چی میشه؟ لطفاً; متشکر; بله; خیر; شما چطور می گویید؟; آرام صحبت کنید; تکرار کنید، لطفا; دوباره; کلمه به کلمه; به آرامی; چه گفتید؟; متوجه نمی شوم; متوجه شدید؟; به چه معنی است؟; نمی دانم; آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟; بله، یک کمی;

خواهش می کنم و ممنونم :: لغات زبان لهستانی

به خودتان زبان لهستانی بیاموزید