به زبان لهستانی چی میشه؟ آلونک; گاراژ; حیاط; صندوق پستی; در; کف زمین; فرش; سقف; پنجره; کلیدبرق; پریز برق; بخاری; تهویه کننده هوا;

قسمتهای مختلف یک خانه :: لغات زبان لهستانی

به خودتان زبان لهستانی بیاموزید