به زبان لهستانی چی میشه؟ یک وضعیت اورژانسی است; آتش; از اینجا بیرون بروید; کمک; به من کمک کنید; پلیس; من به پلیس نیاز دارم; مراقب باشید; نگاه کنيد; گوش کنید; عجله کنید; ایست; آرام; سریع; من گم شدم; نگران هستم; نمی توانم پدرم را پیدا کنم;

عبارتهای مرتبط با عمل اضطراری :: لغات زبان لهستانی

به خودتان زبان لهستانی بیاموزید