به زبان پرتغالی چی میشه؟ اعداد; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

شماره ی 1 تا 10 :: لغات زبان پرتغالی

به خودتان زبان پرتغالی بیاموزید