به زبان پرتغالی چی میشه؟ توالت; آینه; روشویی; وان حمام; دوش حمام; پرده حمام; شیرآب; دستمال توالت; حوله; ترازو; سشوار;

لوازم حمام :: لغات زبان پرتغالی

به خودتان زبان پرتغالی بیاموزید