به زبان روسی چی میشه؟ آدرس ایمیل; دفترچه آدرس; کتاب مهمان; ات ساین (@); موضوع; گیرنده; پاسخ به همه; فایل های پیوست شده; پیوست کردن; صندوق پیام دریافتی; صندوق پیام های خروجی; صندوق پیام ارسالی; پیام های حذف شده; پیام های خروجی; هرزنامه; عنوان پیام; ایمیل رمزنگاری شده;

شرایط ایمیل زدن :: لغات زبان روسی

به خودتان زبان روسی بیاموزید